Ban giám hiệu

  • PDF.
  • In
  • Email
Chủ nhật, 05 Tháng 9 2010 07:18

Hiệu trưởng: Cô Đặng Thị Yến

BGH_thayDuc

Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Công Đức

BGH_thayTuan

Phó Hiệu trưởng: Thầy Trần Công Tuấn

 

Lientich

Từ trái qua phải:

1-Thầy Hồ Minh Nhật (Phó Trợ lý thanh niên)

2-Thầy Trần Công Tuấn (Phó Hiệu trưởng)

4-Cô Nguyễn Thị Thủy Vân (Nguyên Phó Hiệu trưởng)

5-Cô Đặng Thị Yến (Hiệu trưởng)

7-Cô Lê Thị Mỹ Tín (Tổ trưởng Tổ Địa Lý)

8-Thầy Nguyễn Công Đức (Phó Hiệu trưởng)

Ban giám hiệu qua các năm:

Năm 1975- 1976 :   Năm 1986 - 1988 :
- Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Bùi Ngọc Dung
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Hà Hồng Luyện
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Phan Văn Huấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Tạ Đề
  - Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Trường Liêm
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Hoàng Việt

Năm 1976 - 1977 :   Năm 1988 - 1999 :
- Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Hà Hồng Luyện
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Đoàn Tự Phương
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Phan Văn Huấn
  - Hiệu trưởng :          Đ/c Nguyễn Trường Liêm
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Hoàng Việt


Năm 1977 - 1979 :   Năm 1999 - 2001 :
- Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :  Đ/c Hà Hồng Luyện
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Trường Liêm
  - Hiệu trưởng :          Đ/c Nguyễn Trường Liêm
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Hoàng Việt
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Thị Là

Năm 1979 - 1981 :   Năm 2001 - 2003 :
- Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Trường Liêm
  - Hiệu trưởng :          Đ/c Nguyễn Hoàng Việt
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Thị Là

Năm 1981 - 1985 :   Năm 2003 - 2013 :
- Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Trường Liêm
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Hoàng Việt
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Đinh Quang Hảo
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Thu Phương
  - Hiệu trưởng :          Đ/c Nguyễn Hoàng Việt
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Thị Là
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Trịnh Quang Trinh
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Thị Thủy Vân


Năm 1985 - 1986 :   Năm 2013 - 2015:
- Hiệu trưởng :          Đ/c Trương Thị Phấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Trọng Tùng
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Trường Liêm
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Hoàng Việt
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Lê Thu Phương
  - Hiệu trưởng :          Đ/c Đặng Thị Yến
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Trịnh Quang Trinh
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Thị Thủy Vân


    Năm 2015 - nay:
- Hiệu trưởng :          Đ/c Đặng Thị Yến
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Thị Thủy Vân
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Trần Công Tuấn
- Phó Hiệu trưởng :   Đ/c Nguyễn Công Đức