Những Thầy Cô trợ lý thanh niên của trường

Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 17:12

Những Thầy Cô trợ lý thanh niên của trường đã và đang gắn bó với công việc hoạt động Đoàn.                            

Năm học

Họ và tên

Chức vụ

1986 – 1988

Cô Phạm Thị Hải Xuân

Trợ lý thanh niên

1988 – 1991

Cô Nguyễn Thị Là

Trợ lý thanh niên

1991 – 1992

Thầy Hồ Thạch Hải

Trợ lý thanh niên

1992 – 1994

Cô Nguyễn Thị Là

Trợ lý thanh niên

1994 – 1997

Cô Phan Thị Thu Hiền

Trợ lý thanh niên

1997 – 2001

Cô Nguyễn Thị Thủy Vân

Trợ lý thanh niên

2001 – 2005

Cô Nguyễn Thị Tuyết Sâm

Trợ lý thanh niên

2005 – 2006

Thầy Nguyễn Bảo Toàn

Trợ lý thanh niên

2006 – 2015

Thầy Nguyễn Công Đức

Trợ lý thanh niên

2015 

Thầy Hồ Minh Nhật

Trợ lý thanh niên