Bằng khen của Đoàn Thanh Niên

Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 14:56

Năm

DANH HIỆU

SỐ QĐ, NGÀY THÁNG NĂM

2009

Bằng khen TW Đoàn

Số 702 QĐ/TWĐTN ngày 28/12/2009

2010

Bằng khen TW Đoàn

Số 249 QĐ/TWĐTN ngày 21/06/2010

2011

Bằng khen TW Đoàn

Số 389 QĐ/TWĐTN ngày 18/07/2011

2012

Bằng khen TW Đoàn

Số 502 QĐ/TWĐTN ngày 16/07/2012

2013

Giấy khen Thành Đoàn

Số 384/QĐKT-TĐ ngày 21/08/2013

2014

Bằng khen TW Đoàn

Số 291 QĐ/TWĐTN ngày 22/07/2014