Thành tích
Bằng khen của Đoàn Thanh Niên
Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 14:56 - Viết bởi
Năm DANH HIỆU SỐ QĐ, NGÀY THÁNG NĂM 2009 Bằng khen TW Đoàn Số 702 QĐ/TWĐTN ngày 28/12/2009 2010 Bằng khen TW Đoàn Số 249 QĐ/TWĐTN ngày 21/06/2010 2011 Bằng khen TW Đoàn Số 389 QĐ/TWĐTN ngày 18/07/2011 2012 Bằng khen TW Đoàn Số 502 QĐ/TWĐTN ngày 16/07/2012 2013 Giấy khen Thành Đoàn Số 384/QĐKT-TĐ ngày 21/08/2013 2014 Bằng khen TW Đoàn Số 291 QĐ/TWĐTN ngày 22/07/2014